fbpx

הפעילות שלנו

בידי היזמים העובדים עם מניף ישנה האפשרות לעשות שימוש ביכולת המימון של מניף בכל שלבי העיסקה.

  • בשלב רכישת הקרקע לצרכי רכישתה או כתשלום ראשוני עוד בטרם כניסת מימון בכיר כהון עצמי הנדרש למימון הרכישה בבנק או בגוף המממן. 
  • בשלב הקרקע לצרכי קידום ותכנון הפרויקט. 
  • בשלב הבנייה לצרכי עמידה בדרישות הגוף המממן. 
  • בשלב הבנייה לצורך חילוץ עודפים. 

הראיה העיסקית של מניף מול היזמים הינה ראייה אסטרטגית (לא עיסקה בודדת) וככזו מניף יודעת לשלב לצרכי היזמים סוגי מימון שונים מבין המתווים המפורטים לעיל, בסוגי הפרויקטים המפורטים ובכלל.

מימון פרויקטים בארץ בליווי בנקאי

חברת מניף עוסקת בהשלמת מימון הון עצמי ליזמים בפרויקטים הממומנים בליווי בנקאי. השלמת ההון הינה בשיעורים של עד 50%-60% מההון הנדרש ע“י הבנק המלווה כאשר המימון מועמד במזומן לטובת הבנק המלווה. 

התמורה למימון הנ“ל תקבע במנגנון אשר מותאם למאפייני הפרויקט וצרכי היזם ותהיה מורכבת מריבית, אחוזים מהמחזור, אחוזים מהרווח, או שילוב של מסלולים אלו. כ“כלל אצבע“ ניתן לומר כי בהשלמת הון בהיקף של 50%-60% ,התמורה למניף, בהנחת רווחיות סבירה ופרויקט בן 2.5 שנים, משקפת עד כ-25% מרווחי הפרויקט ובמידה והתקופה קצרה יותר והרווחים גדולים יותר אזי חלקה של מניף ברווח קטן משמעותית וזאת בהתאם לאופציית הפירעון המוקדם המוענקת ליזם כאמור להלן. 

בנוסחת התמורות מעניקה מניף יתרונות ליזם על ידי קביעת מדרגות בהתאם לתקופה ולרווחיות. דהיינו, ככל שתקופת הפרויקט מתקצרת וככל שהרווחים גדלים חלקו של היזם ברווח גדל. יתרון זה ניתן ליישום גם לפני סיום הפרויקט באמצעות אופציה המוענקת ליזם המאפשרת לו את החזרת המימון בכל עת, גם לפני תום הפרויקט בפועל. 

הביטחונות למימון הינם שיעבוד בדרגה שנייה של נכסי הפרוייקט, לאחר השעבוד בדרגה הראשונה של הבנק המלווה. 

ניהול הפרויקט מתבצע במלואו ע“י הבנק המלווה לרוב ללא העמסת דיווחים, התחייבויות או מטלות נוספות ליזם מעבר לקיימות בליווי הבנקאי.

פרוייקט נדלני

מימון פרויקטים בארץ ללא ליווי בנקאי

החברה עוסקת במימון פרויקטים אותם בוחר היזם שלא לממן בליווי בנקאי (עקב היקף קטן של הפרויקט או מכל סיבה סובייקטיבית אחרת של היזם). אחוז המימון הינו בשיעורים משמעותיים מההון הנדרש לצורך הקמת הפרויקט.

 התמורה למימון הנ“ל יהיה מנגנון המותאם למאפייני הפרויקט וצרכי היזם. חלקה של חברת מניף ברווח נקבע, בד“כ, עפ“י תקופה והרווחים הכוללים בפרויקט.

 בנוסחת התמורות מעניקה מניף יתרונות ליזם על ידי קביעת מדרגות בהתאם לתקופה ולרווחיות. דהיינו, ככל שתקופת הפרויקט מתקצרת וככל שהרווחים גדלים חלקו של היזם ברווח גדל. יתרון זה ניתן ליישום גם לפני סיום הפרויקט באמצעות אופציה המוענקת ליזם המאפשרת לו את החזרת המימון בכל עת, גם לפני תום הפרויקט בפועל.

 הביטחונות למימון הינם שיעבוד בדרגה ראשונה של נכסי הפרויקט.

ניהול הפרויקט מתבצע ע“י מניף בדומה לליווי בנקאי סגור אך ביצירתיות וחופש פעולה גדולים יותר ליזם ולרוב ללא עלויות נוספות.

פועלי בניין

מימון פרויקטי תמ‘‘א 38

חברת מניף עוסקת במימון פרויקטי תמ“א 38 הנעשים בליווי בנקאי או הנעשים ללא ליווי בנקאי.

המימון מועמד לפרויקט חיזוק ובינוי (תמ“א 38/1) ,לפרויקטי פינוי בינוי קטנים (תמ“א 38/2) ולפרויקטי פינוי בינוי גדולים בהיקפם. המימון מועמד לצרכי הפרויקט במזומן לח-ן הליווי של הפרויקט או במקרה בו אין ליווי בנקאי לטובת בנק מסחרי אותו בוחר היזם.

 התמורה למימון הנ“ל תקבע במנגנון אשר מותאם למאפייני הפרויקט וצרכי היזם ותהיה מורכבת מריבית, אחוזים מהמחזור, אחוזים מהרווח, או שילוב של מסלולים אלו. כ“כלל אצבע“ ניתן לומר כי בהשלמת הון בהיקף של %50%-60 ,התמורה למניף, בהנחת רווחיות סבירה ופרויקט בן 2.5 שנים,  משקפת עד כ- 25% מרווחי הפרויקט ובמידה והתקופה קצרה יותר והרווחים גדולים יותר אזי חלקה של מניף ברווח קטן משמעותית וזאת בהתאם לאופציית הפירעון המוקדם המוענקת ליזם כאמור להלן.

 בנוסחת התמורות מעניקה מניף יתרונות ליזם על ידי קביעת מדרגות בהתאם לתקופה ולרווחיות. דהיינו, ככל שתקופת הפרויקט מתקצרת וככל שהרווחים גדלים חלקו של היזם ברווח גדל.

יתרון זה ניתן ליישום גם לפני סיום הפרויקט באמצעות אופציה המוענקת ליזם המאפשרת לו את החזרת המימון בכל עת, גם לפני תום הפרויקט בפועל.

 הביטחונות למימון יהיו שיעבוד בדרגה שנייה של נכסי הפרויקט אחרי הבנק המלווה או מדרגה ראשונה במקרה בו אין ליווי בנקאי.

ניהול הפרויקט מתבצע ע“י הבנק המלווה או ע“י מניף בהתאם לפרויקט ולקיומו של ליווי בנקאי.

פרוייקט נדלני

מימון פרויקטים בחו‘‘ל

לחברת מניף תיק הלוואות של פרויקטי נדל“ן אותו מימנה בעבר בחו“ל. בימים אלו מניף אינה מבצעת השקעות חדשות בחו“ל אולם מדיניות זו נבחנת מפעם לפעם לפי מצב השוק וצרכיו.